Translate

Värdelös demokrati

Det finns gott om stolliga människor, som tror att demokrati har någonting med värderingar att göra, ja till och med grundar sig på värderingar. I sammanhanget hävdas det då också att demokrati är

någonting annat, någonting mer än vad den kan definieras som. Då kan man också häva ur sig att Afghanistan är en demokrati, eller Irak, men inte Ryssland eller Ungern, för att ta ett aktuellt exempel. Hur den bedömningen har gått till är höljt i den bristande tankens dunkel. Det brukar fortsätta med att historien går mot nya segrar för kapitalismen och liberalismen, men den som kan sin historia vet att världens rikaste land idag varken är liberalt eller kapitalistiskt, utan kommunistiskt.  Demokrati är i själva verket inte mer än vad den formellt skall vara, nämligen fria, allmänna val och fredligt maktöverlämnande. Därutöver handlar diskussionen, förvisso, enbart om värderingar. Dessa är subjektiva per definition och går inte att meningsfullt omtvistas. Demokrati kan inte vara det vi tycker att den borde vara, framför allt inte i främmande länder. Askhögarna runtom i världen berättar vad det leder till.

Men det är sant att demokrati bygger på ett ideal om allas lika värde, ett ideal som stammar ur kristendomen, den enda religionen med detta ideal. I det sekulariserade Västerlandet har detta kommit att missuppfattas som en juridisk rättighet. Men demokrati i den religiösa, historiska meningen är ett sinnelag, och som sådant innebär det helt enkelt att du sköter ditt och jag mitt. Homo eller hetero, svart eller vit, ryss eller svensk, sköt du ditt. Allas lika värde betyder just att dessa etiketter är lika mycket värda, lika demokratiska. Tysk tvåpartistat, svensk ettblocksstat, amerikansk familjedemokrati eller rysk republik är demokratiska, om det finns fria, allmänna val med fredligt maktskifte. 

Ryssland har inte bara fria val och fredligt maktskifte i ett urval av flera kandidater, utan staten lutar sig mot den kristna tron. Landet är det enda kristna i världen. Det är kanske för radikalt att påstå att Ryssland i denna mening är det enda sant demokratiska landet i världen, men i varje fall finns en kristen kvalitetsstämpel på den ryska demokratin. Den ryska demokratin bär på denna styrelseforms grundläggande värdering, nämligen att alla människor har lika värde. Men det skall genast tilläggas att alla andra värderingar, etniska, sexuella, religiösa, är hot mot demokratin. Ryssland har lyckats förena 100-tals folk och världens stora religioner i en fri demokrati, där feminism och homosexualitet inte har någon bäring för statens skötsel, utan snarare ses som hot mot demokratin. De är värderingar som pekar ut människor som annorlunda, positivt eller negativt, och har därför inget värde för demokratin. Demokrati byggd på värderingar är infantil och intellektuellt ohållbar. "Idag gillar jag invandring, imorgon gillar jag gränskontroller", eller "Jag är feminist, men kan inte stifta lag om lika lön", eller "Svensk demokrati är bättre än rysk, för den bygger på demokratiska värderingar"(!).

Att lägga värde i vissa aspekter, ibland olika från en dag till en annan, är ett brott mot likavärdesprincipen och reducerar demokrati till det som för dagen passar mig. Då blir demokratin värdelös.

 

Sök